Home

De meest effectieve verduurzamingoplossing is afhankelijk van veel factoren en verschilt per corporatie en zelfs per woningcomplex. Maar hoe divers de oplossingen in de praktijk ook zijn, wij hebben ervaren dat de voorbereidingsweg naar een succesvolle verduurzaming altijd bestaat uit vijf concrete stappen.

In vijf stappen naar label B in 2020 bewonersinformatiecentrum Heembouw Wonen

1.Quick Scan van uw totale woningportefeuille

Breng eerst uw totale woningportefeuille in kaart met uw eigen data en met informatie uit bewonersonderzoeken. Wat voor type woningen heeft u en door welke doel- en leeftijdsgroepen worden ze bewoond? Wat zijn de huidige energielabels en energie indexen? Wat voor soort klachten- en onderhoudsverzoeken krijgt u? Hoe ervaren uw bewoners het wooncomfort en wat verstoken zij gemiddeld? De antwoorden op deze vragen maken onder meer zichtbaar met welke complexen u het snelste verduurzamingstappen kunt maken en dat vormt weer een prima basis voor een solide verduurzamingplan waarmee u een gemiddeld label B kunt bereiken.

2. Opstellen programma van eisen

Als u bepaald heeft in welke tijdspanne en volgorde u uw bezit gaat verduurzamen, kunt u per project een programma van eisen samenstellen. Wat isde energetische doelstelling, de gewenste exploitatieperiode, de projectbegroting, de gewenste bewonerstevredenheid, de maximale huurverhoging en wat zijn uw specifieke wensen met betrekking tot installaties en/of energetische verbeteringen?

3.Organiseer bewonersparticipatie

Neem bij de voorbereidingen en in de uitvoering uw bewoners aan de hand mee. Wees daarin transparant en eerlijk. Maak vooraf duidelijk waarover bewoners mee mogen beslissen en waarover ze mogen adviseren. Laat ze bij voorkeur meedenken en meebeslissen over zaken waarvan ze kennis hebben én waarin ze geïnteresseerd zijn. Met deze aanpak sorteert u voor op een draagvlakmeting, verhoogt u de bewonersbetrokkenheid en krijgt u waardevolle input voor uw verduurzamingproject.

In vijf stappen naar label B in 2020 bewoners betrekken

4.Woninganalyse

Voor welke opgave staat u concreet per project? Hoe groot is de stap die u per woningcomplex in de praktijk moet zetten? Die vragen beantwoordt u door een analyse te maken van de bouw- en woontechnische staat van de woningen in het complex. Waar zitten koude bruggen? Is er sprake van vochtproblematiek? Wat is de huidige energetische staat? Is er sprake van bouwtechnische gebreken? Wat is de staat van het onderhoud in het algemeen (badkamer, keuken, toilet)?

5. Stel energiepakketten samen

Met uw programma van eisen, de bewonerswensen en de analyse van de woningen is alle benodigde informatie voorhanden om een aantal energiescenario’s uit te werken. U kunt hierin de gewenste energielabels, energetische besparingen, subsidiemogelijkheden, huurverhogingen en bouw- en onderhoudskosten als variabelen opnemen en op die manier een aantal realistische energiepakketten samenstellen en doorrekenen. Vervolgens kunt u op basis hiervan een weloverwogen beslissing nemen over het uitvoeringsscenario.

In vijf stappen naar label B in 2020 woningrenovatie ferry maat

De bewijslast van dit stappenplan ligt uiteraard niet in dit blog, maar in de praktijk. En in ons geval in de aan ons gegunde projecten. Neem bijvoorbeeld de groot onderhoudsprojecten Tuinstadwijk en HOPZ voor corporatie de Sleutels in Leiden. En wanneer u met eigen ogen wilt zien hoe onze aanpak werkt, kom dan eens langs bij ons bewoners-informatiecentrum in de wijk Holyin Vlaardingen. Ik ontvang u daar graag met koffie en een goed gesprek over uw verduurzamingopgave en de vijf genoemde stappen in de praktijk.