Home

De bouwproductie nam in 2015 toe met 7% (Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016, EIB januari 2016); met een omzetstijging van 11% presteert Heembouw beter dan de markt. We zien dat deze trend zich komend jaar doorzet. Voor ons is deze positieve afwijking een direct gevolg van het gegeven dat Heembouw altijd is blijven investeren in de ontwikkeling van toegevoegde waarde voor onze klanten. Met onze klantgroepenstructuur is de organisatie hier volledig op ingericht en daar zien we nu de resultaten van.

Innovaties

Onze focus op drie klantgroepen: bedrijfsruimten, kantoren en wonen en de onverminderde aandacht voor het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten, zorgen continu voor nieuwe innovaties en de ontwikkeling van nieuwe ideeën om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. De Heembouw Mobiliteitsscan bijvoorbeeld geeft onze klanten inzicht in de invloed van mobiliteit op de totale operationele kosten. In combinatie met onze Gronddatabank bieden we met name klanten uit de logistieke branche hiermee extra toegevoegde waarde. De locatiegenerator maakt het mogelijk verschillende data in kaartlagen te vatten, waardoor snel een goed inzicht kan worden verkregen in de potentie van een (woningbouw)locatie. In de uitvoering gebruiken we een app voor de digitale vastlegging van de opleveringen en kwaliteitscontrole op de bouw. Dit maakt het vastleggen van opleverpunten en andere aandachtspunten gemakkelijk en eenduidig.  

Daarnaast zijn er verdere stappen op het gebied van sociale innovatie gezet. We zijn op andere manieren met de organisatie in gesprek gegaan dan de traditionele beoordelings- en eindejaargesprekken. Met ontwikkelgesprekken, ronde tafel gesprekken en het spelen van het speciaal door ons ontwikkelde cultuurspel, is gericht invulling gegeven aan de aandacht voor de dialoog met onze collega’s. Dit, in combinatie met de mooie resultaten, zorgt voor een positieve flow en een nieuw elan.

Klanttevredenheid en NPS

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. Of en in welke mate we daarin slagen, meten we aan de hand van klantonderzoeken. Sinds 2014 werkt Heembouw hierin samen met tevreden.nl. Dit bureau voor tevredenheidonderzoeken combineert continu onderzoek met een transparante terugkoppeling van de resultaten via digitale platforms. Klanten hebben direct inzicht in de ervaringen en meningen van andere klanten over onze prestaties.

Heembouw is in Nederland het eerste bouwbedrijf dat op deze manier de meningen en reviews van haar klanten op deze open en transparante wijze deelt. Hierbij sturen wij op de net promoter score (NPS): het getal tussen de -100 en + 100 dat aangeeft in welke mate klanten het bedrijf aan zouden bevelen aan hun omgeving. Na meer dan 50 onderzoeken, is onze NPS +33, met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0.

Een mooie score, zeker wanneer je dit vergelijkt met de NPS-scores in andere branches. Banken bijvoorbeeld kennen een NPS van -27; bij telecomleveranciers ligt dit op -32 en de dienstverlening door gemeenten kent een NPS van -18 [NPS branchemeting februari 2015].

Vooruitzichten 2016

Volgens de voorspellingen zet het herstel van de bouwproductie, dat in 2015 is gestart, zich door. Het EIB voorspelt een groei van 3% en is daarmee wat voorzichtiger in zijn prognose dan bijvoorbeeld de ING, die een groei van 4% voorspelt.

Wij verwachten ook voor 2016 een mooie groei in omzet en resultaat, ondanks de behoudende houding binnen de branche over de verwachtingen voor 2016. Onze organisatiestructuur, gericht op klantgroepen, is wendbaar en kan door haar schaalgrootte snel schakelen. Wij zien volop kansen in een aantrekkende markt, waarin toegevoegde waarde het verschil maakt. We zijn in het afgelopen jaar al gestart met het verder versterken van onze organisatie, waardoor we onze slagkracht verder kunnen vergroten. Met een goed gevulde orderportefeuille verwachten we dat onze omzet in 2016 substantieel zal groeien. Hierbij wordt verwacht dat het resultaat ruim boven het niveau van 2015 zal uitkomen.