Home

NEN 2699

Over welke kosten hebben we het dan? De exploitatiekosten van een gebouw zijn gespecificeerd in de NEN norm 2699 "Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken". Deze norm is expliciet van toepassing op onroerend goed, met name op gebouwen met het bijbehorende terreinoppervlak.

De NEN 2699 "Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken" kent de onderstaande kostenverdeling:

  • Vaste kosten;
  • Energiekosten;
  • Onderhoudskosten;
  • Administratieve beheerskosten;
  • Specifieke bedrijfskosten.


Meer structuur in onderhoud

Bij het inzichtelijk krijgen van deze exploitatiekosten valt pas op hoe weinig er geïnvesteerd wordt in planmatig onderhoud. Veel ondernemers hebben daarvoor een medewerker rondlopen. De werkzaamheden van deze persoon in kwestie gaat vaak niet verder dan het vervangen van een lamp, het weer gangbaar maken van een deur of het hang- en sluitwerk nalopen. Calamiteiten zoals een verstopt riool of lekkage worden door deze medewerkers ad hoc georganiseerd. Deze acties hebben vaak een hoger kostenniveau dan wanneer deze structureel in een onderhoudsplanning zouden zijn meegenomen. Ook hier geldt; voorkomen is beter dan herstellen.

Duurzaamheidsmaatregelen

Afhankelijk van de leeftijd van het vastgoed kunnen energiekosten een aanzienlijk onderdeel van de exploitatiekosten vertegenwoordigen. Jammer genoeg wordt hier bij het verwerven of bouwen van vastgoed vaak te weinig aandacht aan besteed. Door het toepassen van andere signaleringstechnieken, kan verspilling van energie tijdig opgespoord en bijgesteld worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van sensoren om verbruik en gebruik te monitoren.

Door het slim toepassen van nieuwe bouw- en installatietechnieken kan het energieverbruik worden gereduceerd. Deze maatregelen zijn veelal gericht op het besparen van fossiele brandstoffen, en variëren van het plaatsen van zonnecellen op het dak tot het koelen en verwarmen door middel van het grondwater.
Het optimaal gebruik maken van daglicht in een gebouw, is een manier om energie te besparen. Door het aanbrengen van lichtstraten in het dak komt er extra daglicht binnen. Een aantrekkelijke maatregel vanwege de redelijk lage investering.

Toekomstbestendig vastgoed

De laatste jaren zien we een toenemende interesse in duurzame logistieke- en productiegebouwen. Deze interesse komt in beginsel bij beleggers en gebouweigenaren vandaan. Zij willen vastgoed in bezit hebben wat meer toekomstbestendig is. Ook deze groep vastgoedeigenaren zien de voordelen van lage exploitatiekosten. Daarbij speelt BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) een steeds prominentere rol. BREEAM is een internationale certificering van gebouwen op het gebied van duurzaamheid waarbij niet alleen gekeken wordt naar het gebouw, maar ook naar zijn omgeving. Tijdens de bouw wordt bijvoorbeeld ook het aantal vrachtwagenbewegingen en de daarbij afgelegde kilometers geregistreerd en meegewogen in de totale puntentelling. De keerzijde van deze medaille zijn de hogere investeringen aan de voorkant van het proces. Nieuwe bouw- en installatietechnieken zijn tenslotte duurder in aanschaf. In veel gevallen kan bij het toepassen van nieuwe technieken gebruik worden gemaakt van diverse subsidieregelingen van de Nederlandse overheid. Hiermee kunnen de hogere initiële investeringen weer worden gecompenseerd en de terugverdientijd worden verkort. Natuurlijk spelen de energieprijzen een belangrijke rol in het haalbaar maken van duurzame investeringen.


Uw exploitatiekosten in beeld

Heembouw heeft, samen met haar partners, veel ervaring en expertise op het gebied van het in beeld krijgen van exploitatiekosten. Zowel voor bestaand vastgoed als voor nieuwbouw. Binnenkort presenteert Heembouw een nieuwe tool waarmee we binnen een paar uur kunnen uitrekenen hoe snel duurzame investeringen worden terugverdiend en hoe hiermee onverwachte en hoge exploitatiekosten tot het verleden behoren.